• The Star
 • Cape Argus
 • Cape Times
 • African Independent
 • Daily News
 • Daily Voice
 • Idependent On Saturday
 • Isolezwe
 • Isolezwe Express
 • Isolezwe Ngesonto
 • Isolezwe Ngomgqibelo
 • Isolezwe Xhosa
 • The Mercury
 • Pretoria News
 • Post
 • Sunday Tribune


Search
Browse other Personals Categories

773 Results Found in Personals Sort 

DR. MIYA STOP SUFFERING Udumile umhlaba wonke usiza abantu, buyisa isithandwa 1hr, imali isheshayo R800 000 30mins, Thola ingane, intambo yemali, magic wallet, isigubu semali R400 000 1hr, amagundane R700 000 ngosuku, khipa isisu, imali yamdlozi, thola ingane, lotto, casino, sula isikweletu, ngozokusula inyembezi. Imali ingena ku account. Deleting Skwelete through computer 30mins. SIYAGALANTA UKHOKA MEKULUNGILE 076 7612 336 24 HOURS
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
DR. MVULA Ngingu Bongi Dube ngilala eSandton, Ngisfisa ngathi umama ngisheshe ngimazi ngaphambi kokumosha imali eningi kangaka ezinyangeni, odokotela nezangoma. Ngibone obebonga kwiphepha i Newspaper ethi ungowakwa- mkhize ubonga Dr. Mvula. ngokushitsha impilo yakhe kanye nomndeni wakhe ngezinkinga zabo zezimali. Mina ngavele ngabe nomndlandla ngabafana abancane tokoloshe abangangifakela imali ingango R1.2m kwi- Akhawunti yami yasebhange lokho kwenzeka emva kwamahora anabili nje kuphela nemali yabe isikhona ebhange ngamkhokhela uR500 000 kuphela emalini engayithola. umfowethu yena waxhumama naye efuna isikhwama semilingo ukuze athole uR900 000 nsukuzonke kodwa ngoba ubehlala kude kwaphoqa ukuba amposela yona wabe eseyithola ngosuku olulandelayo emva kokufika kwesikhwama ube esesethola uR260 000. Ngalo lolosuku. Wabe esemkokhela uR80 000. Njalo ngesonto. Umzala wami yena wakhetha amagundane ukuthi amfakele imali emzini wakhe wathuka woma ebona uR750 000 Ekuseni ngakusasa wakhokhela Dr. Mvula uR250.000. Kwimali ayitholile. Umngani wami yena ubefuna ukuwina i-lotto ngomhlaka 12 November kwizinamba zenhlanhla azinikwe Dr. Mvula kwamthusa ukunona ukuthi izinamba zonke azifakele ziphumelele wase ekhokhela Dr.Mvula u-20%. Kubo bonke abantu engabayela Dr. Mvula baluthola usizo. Ngifisa ukubonga umndeni wakwamkhize ngokufakaza kwabo ephepheni ngokunjalo Dr. Mvula ngosizo iwakhe. Uma unanoma iyiphi inking ungabazi, ungamfonela nawe uzokusiza. Izinombolo zaka 066 071 5090
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
GOGO ALIMA 100% Igama lami ndingu vhuyan ndihlala East London nazi inombolo zami 0832307352 ndifuna ukubonga uGogo Alima ngemisebenzi yakhe emihle angiyezele yona ever kokhumotsha imali zami zingakha kulaba abanye oDoctor abancwele lapha emaphepheni angena inqiniso kodwa ngiyabonga Gogo Alima ngala mali R2.2million yangena kwi account yami Gogo Alima uyishintshile impilo yami ngok ndizokwazi ukweza noba inton emndenini wami ndiyabonga Gogo xa ufuna uncento GOGO ALIMA nazi inombolo zakhe 060 768 3917
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
GOGO ALIMA 100% Izinkinga zemali kuphela imali ingena kwi account yakho casino, iLotto Nabafana abafishane kakanga ikulethela imali engango uR5.5million ngosuku magic wallet ikulethela imali kwi account in 30mins ukulwa nokuzivikela kuzitha zakho zamaqhembu epolithiki nokiningi fonela UGOGO ALIMA 0607683917
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
iGAMA LAMI NGINGU Ududuzi waka duma ngihlala kwazulu natali Eshowe inamba yami ithi 0745755675 ngifuna kubonga ugogo labana kwalemali nginayo kudala ngihamba kwa sinyanga sihlukile kodwa bengimosha imali yami ngapinda ngathenga ipepha la isolezwe ngabona khona abantu bancoma msebenzi ka gogo labana nami ngazama kumfonela kusukela apho iphilo yami kanye nezingan zami yashintsha noma ngingafa namuhlanje ingani zami ngekhe sihlupheke inamba ya gogo laban 0736281397 ngiyabonga kakhulu gogo labana 2018 ngingene kahle nginayo imali uma ufuna ulwazi kabanzi ka gogo labana inamba yakhe ithi 0736281397
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
INVEST R1000 and earn R400 everyday 071 846 6029
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
Isicelo Sokufuniswa Abazali I Child Welfare Durban and District icela ukufuniswa uSabelo Nkosi, ongubaba wengane uAnele Charmen Mbambo owazalwa mhlaka 15.06.2003. Child Welfare Durban and District icela ukufuniswa uLindiwe Carol Mbambo ongumama wengane u Anele Charmen Mbambo owazalwa mhlaka 15.06.2003 Onolwazi mayelana nobaba nomama walezingane sicela ukuba athintane ne social worker u Ms D Thumbiran kulenombolo elandelayo 031 312 9313
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
IZANDLA ZINDLULA IKHANDA MAMA FUNDO NGITHI ANGIBONGE PAPA KUZOSIZAKALA NOOZAKWETHU ABADINGA USIZO NginguBaba osekhulile ngeminyaka, ngokuhlala, ngihlala eEmpangeni, ngidlulisa ukubonga kuMama Fundo ngosizo esengisize ngalo empilweni yami, sengiphila kamnandi nangokunethezeka nomndeni wami. Besengilahlekelwe ithemba, kade ngangizama izangoma nezinyanga ngingasizakali, ngaze ngezwa ngoMama Fundo engingamchaza ngithi ngamlethelwa unkulunkulu. Ngangibukele iTV, uhlelo olwaludlala kuMzansi Magic, uMama ekhuluma ngendlela asiza ngayo abantu wabe seshiya inumber yocingo, ngamfonela wangichazela konke. Wathi unabo ooTokoloshe abaletha imali engango R1.500.000 kwi account yase Bhange, nesikhwama semali uthola uR130 000 nsuku zonke, wangichazela nange ndlela yokuWina iLotto/Casino usebenzisa iMagic Ring, lapho ke uthola uR1.7Million. Waqhubeka wachaza nangamagundane aletha imali endlini R850 000 nsuku zonke. Mina ke ngazithathela ooTokoloshe, ngikhuluma nje nginemizi ewu3 la eThekwini owodwa ePitoli, izingane zami zinezimoto impilo imnandi emndenini wami, abazukulu bafunda kwizikole eziphambili. Nginitshela ngokhokhovula wenyanga, oshaya emhloleni ashintshe impilo yakho yonke. Uyasiza nakwizinkinga zothando nemishado angikungabazisi thola nayi inumber yakhe uzizwele nawe. 083 316 8992
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
JABU ABORTION CLINIC R200 DURBAN FREE SCAN FREE CLEANING EVERYTHING DONE HERE YOU GO HOME CLEAN 100% DONE BY PROFESSIONAL 10 30 MINUTES PAIN FREE NO SIDE EFFECTS DURBAN PTN, PMB ETC CALL/ WHATSAPP 078 200 1462 074 405 5445
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
KHUMALO Sicela ukufuniswa uBaba ka aphiwe Khumalo amthola kuJabulisile Khumalo ongasekho obehlala ewaterloo onolwazi akathinte S/W ku 032 5335021.
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
KING AMEMA Yekha ukukhala Nalu uncetho ndisoku ncetha.Buyisa isithandwa zako imali ingene ebank 30mins. Sula isikweletu. Gudlusa isitha. Abafana bomoya balanda imali ngosuku 3 million thola ingane owemfuyo izale yande. Ndiyagaranta. Impilo iyashintsha 072 999 2477
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
KUYENSEKA NGEMPELA KUTATA YIKHWISA WASE NAGERIYA 078 397 3837 Woza uzobona esizenzayo sixazulu zonke izinkinga futhi uyashesha ukusizakala uma udinga usizo. Buyisa isithandwa Bheka mina ngedwa, imali engena kwi account 1 million same day. Nyamalalisa isisu Amagndane alanda imali, Imali esheshayo Phasa esikoleni Amafutha azimanga angakwenzela u 2 million same day Gudluza isitha. Isikhwama semali DURBAN
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
LOANS up to R500 000. Admin, b/listed & debt review accepted 078 104 6116
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
LOVE to edify a truth never heard before to any group. 072 689 4511
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
MAMA AMARINA Stop cheating Luck winning numbers Money in account Magic wallet Bring back lost lover Pay after work 0733442316
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
Western Cape
 
MAMA AMINA Money in your account & at home - Love spell Come with R200 063 826 5502
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
Western Cape
 
MAMA HAJJRIA 0733920413 Prayers in minutes Fix marriages, bring back lost lovers Lucky key/ clear debt Magic ring and wallet Lucky water and oil, promotion at work Win lotto Money in account Stop your man from cheating, men & women booster
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
Western Cape
 
MIKHUNDI Ngiyasiza kuzo zonke izinking onazosula izikweletu, buyisa isithandwa, wina lotto & powerball, amagundane, thola imali ngokushesha 30 mins, hola kathathu iSalary wakho, imali engena wi account yakho, isikhwama semali. Pay After. 083 3887955
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
MVELI Ngicela ukufuniswa uBaba wezingane zakwa Mveli emzimkhulu athinte S/W ku lenumber 031 7162600.
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
NAIDOO SIDHLALL ATTORNEYS Ochwepheshe baba Meli lAbasiza ekwenzeni izinxephezelo zabantu abalimala ezingozini zezimoto. lBenza izinxephezelo zabantu abalinyazwa ubudedengu basezibhedlela ngenkathi bebelethiswa Thintana nathi 031 834 1022
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
NGAPHANDLE KWA BABA HADEBE -IMPILO YAMI YAYINGELUTHO!!! Igama lami ngingu Sdumo Dlamini ngihlala eMpumalanga, inamba yami yocingo 0746277528. Ngalahlekelwa ithemba kodokotela Kanye nezinyanga emva kokuba sengichithe imali eningi kubona. Emveni kokuba ngifunde iphephandaba langomhlaka 13 December, ngafunda ngowesifasazane ohlala ePitoli, lona owesilisa wawina iLotto ngezinombolo eziyithupha ngomhlaka 20 December ayezinikwe uBaba Hadebe. Ngazama ukuthola inombolo yocingo yowesilisa emaphephandabeni ukuze anginike izinombolo zika-Baba Hadebe. Ngazama ukumfonela ukuze sihlangane kodwa imizmo yokuhlangana ayiphumelelanga ngoba wayekude. Wangichazela yonke into ocingweni indlela asiza ngayo abantu waqinisekisa ukuthi imali iyabuya uma umsebenzi ungenzekanga. Kodwa ngathatha isinqumo sokukhetha isikhwama senhlanhla (LUCKY WALLET) esingifakela imali nsuku zonke. Futhi ngenza imali eningi ngeviki. Ngingayisebenzisa imali noma ikuphi nangendlela engithande ngayo ngaphandle kwemigomo nemibandela ephume kuyena, kodwa kumele ngikhokhe u30% njalo ngeviki. Ngesikhathi ubaba ehluleka ukukhokha imali ayeyiboleka ebhange, ibhange lathatha umuzi nakhonkonke sasala singenayo indawo yokhuhlala kungaleso sikhathi ubaba wakhetha abafana abancane (SHORT BOYS) ukuba bamfakele imali. Ayeyidinga kungakapheli amahora amane (4hrs) futhi wamkhokhela u25% eseyitholile imali ngaphandle kwezinkinga ngengoba wayethembisile. Kulabo aseebelahlekelwe yithemba koDokotela nasezinyangeni kwezezimali ungachithi isikhathi thinta u-Baba Hadebe ngiyathembisa futhi nginesiqiniseko, uzoshintsha impilo yakho njengoba ensile kimi nomndeni wami. IZINYEMBEZI NGEKE ZIKULETHELE INJABULO KODWA INJABULO INGAKULETHELA IZINYEMBEZI. THINTA U-BABA HADEBE 064 750 3782
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
NGIPHANKAMISA UKUBONGOKU BABA KHEKE NGOKUSHINTSHA IMPILO YAMI. Ngingu Thembi Shabalala . Ngifisa ngathi ngisheshe ngamazi uBaba Kheke phambi kokumosha imali eningi. ezinyangeni, odokotela, nezangoma. ngibone obebonga kwiphepha i Newspaper ethi ungu Nomusa ubonga umakhosi kuyacaca ngokushintsha impilo yakhe kanye neyomndeni wakhe ngezinkinga zabo zezimali. Mina ngavele ngaba nomdlandla ngabafana abancane (Otokoloshe) abangifakela. Imali engango R1.2M kwi account yami yase bhnge lokho kwenzeka nje kwamahora amabili kuphela. uBaba Kheke ngamkhokhela R1.2mil kuphela. kuphela emalini engayithola. Umfowethu yena waxhumana naye efuna isikhwama semilingo ukuze athole uR500 000 nsukuzonke kodwa ngoba ubehlala kude kwaphoqa ukuba amposele yona wabe eseyithola ngosuku olulandelayo emva kokufika kwesikhwama ube esethola uR900.000 ngalo lolosuku. Wabe esemkhokhela uR400 000 njalo ngesonto. Umzala wami yena wakhetha amagundane ukuba amfakele imali emzini wakhe wathuka woma ebona uR1.5mil. Ekuseni ngakusasa wakhokhela umakhosi kuyacaca R190 000 kwimali ayitholile. Umngani wami yena ubenfuna ukuwina iLotto ngomhlaka 7 May kwizi number zenhlahla ezinikwa umakhosi kuyacaca wathuka ukubona ukuthi izinamba zonke azifakile ziphumelele wase akhokhela umakhosi u10%. Kubo bonke abantu engabayalela kuBaba Kheke baluthola usizo. Ngifisa ukubonga umndeni wakwa Khoza ngokufakaza kwabo ephepheni ngokunjalo no- Baba Kheke ngosizo Iwakho, Uma unanoma iyiphi inkinga ungangabazi, ungamfonela nawe uzokusiza. Izinombolo. 100% Gauranteed 063 079 8828 DURBAN / JHB / BENONI SPRINGS / SANDTON
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
PASTOR MANDANDA Izinkinga zemali kuphela, imali esheshayo, lotto, casino, imali ingena ebank. Wallet magic, Amagundane alanda imali. Pay after. Buyisa sithandwa % 078 3584 341
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
PROFESSOR ALABANA IS 100% Ngiyakwazi ukuqedela umsebenzi abanye oDokotela abanga wuqedanga ngiyasiza. uBuyisa isithandwa sakho 30mins amafutha esimanga anga kwenzela uR2.8million 45mins imali engapheli eBank kusula isikweletu ukuqinisa uThando ningahlukane. uKususa umntu okuhuluphayo. uKunyuselwa emsebenzini. Kunye okuningi 078 9249 9620 EC
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
SENGIPHILA NGONETHEZEKA SELOKHU NGATHOLANA NOGOGO ANJA Igama lami nginguSandile Sibiya, nginguthisha nginguMhama osekhulile ngineminyaka ewu55yrs ngineyingane eziwo 5, umyeni wami ungunjiniyela, sesishade iminyaka ewu-26yrs kodwa bekungekuhle neze, izinkinga ebesibhekene nazo bezixakile, sizamile iyinyanga eziningi sihluleka saze sathola uGogo Anja engaxoxelwa ngabo ngumngani wami uSmangele, Hawu! Baze bangisiza, angazi ngingabonga ngithini. Mina nomkhwenyane wami besinezi nkinga zezikweletu iingane zaze zaphume esikoleni singakwazi ukukhokha. Kodwa manje impilo isihamba kahle uGogo angisiza ngendlela engcono yokuphuma ezikweletuni sengi phila impilo emnandi. Indaba inkanje ku Gogo Anja nendlele asebenza nayo. Mina ngavele ngabe nomndlandla ngabafana abancane tokoloshe abangangifakela imali ingango R1 500 000 kwi-Akhawunti yami yasebhange lokho kwenzeka emva kwamahora anabili nje kuphela nemali yabe isikhona ebhange ngamkhokhela uR950 000 kuphela emalini engayithola. umfowethu yena waxhumama naye efuna isikhwama semilingo ukuze athole uR130 000 nsukuzonke kodwa ngoba ubehlala kude kwaphoqa ukuba amposela yona wabe eseyithola ngosuku olulandelayo emva kokufika kwesikhwama ube esesethola uR400 000. Ngalo lolosuku. Wabe esemkokhela uR140 000. Njalo ngesonto. Umzala wami yena wakhetha amagundane ukuthi amfakele imali emzini wakhe wathuka woma ebona uR1 .300 000 Ekuseni ngakusasa wakho khokha uR600 000. Kwimali ayitholile. Umngani wami yena ubefuna ukuwina i-lotto ngomhlaka 15 May kwizinamba zenhlanhla azinikwe ku Gogo Anja kwamthusa ukubona ukuthi izinamba zonke azifakele ziphumelele wase ekhokha u-20%. Kubo bonke abantu engabayelela ku Gogo Anja baluthola usizo. Ngifisa ukubonga uSmangele umngani wami ngokunjalo ku Gogo Anja ngosizo lwakhe. Nawe ungazitholela izinombolo zakhe uzosizakala, angeke uzisole, noma ngabe uxakwe yini. Izinombolo za uGogo Anja 083 3168 992
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 

← Previous 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next →