• The Star
 • Cape Argus
 • Cape Times
 • African Independent
 • Daily News
 • Daily Voice
 • Idependent On Saturday
 • Isolezwe
 • Isolezwe Express
 • Isolezwe Ngesonto
 • Isolezwe Ngomgqibelo
 • Isolezwe Xhosa
 • The Mercury
 • Pretoria News
 • Post
 • Sunday Tribune


SearchFeatured Ads


ISAZISO SEMVUME YEZEMVELO UHLELO
OLUHLONGOZWAYO LOKULUNGISWA KWAMABHULOHO AMABILI I-DANGO NEBEDLANE ATHOLAKALA PHAKATHI KOMGWAQO U-P393 (R34) OSUKA ENDAWENI YASE-EMPANGENI UYE ENDAWENI YASENKWALENI KUMASIPALA UMHLATHUZE, ESIFUNDAZWENI SAKWAZULU NATALI EDTEA REF NO: DC28/0017/2017 UMnyango wokuThuthukiswa koMnotho, Ezokuvakasha nezeMvelo unekeza uMnyango wezokuThutha Esifundazweni sakwaZulu Natali Imvume yeZemvelo yokulungiswa kwamabhuloho amabili, i-Dango neBedlane atholakala phakathi komgwaqo u-P393 (R34) osuka endaweni Click Here for More Details ...


IMPENDLE LOCAL MUNICIPALITY UMKHANDLU
WASEKHAYA IMPENDLEPUBLIC NOTICE TABLING OF THE 2016/17 ANNUAL REPORT (INCORPORATING THE AUDITOR GENERAL'S REPORT FOR THE 2016/17 FINANCIAL YEAR) Notice is hereby given that His worship, the Mayor - Cllr S Ndlela has, in terms of Section 127(2) of the Municipal Finance Management Act 56 of 2003 (MFMA), tabled the Draft Click Here for More Details ...


Click Here for More Details ...


Click Here for More Details ...


ISAZISO NGENQUBO YOKUHLOLA
EYISISEKELO YOHLELO LOKUHLINZEKA NGOMTHAMO WAMANZI KUMKHOMAZI OMAZANSI - UHLELO OLUHLONGOZWAYO LODONGA LWEDAMU INGWADINI, IMISEBENZI YOKUFINYEZA KANYE NOMGUDU WEPAYIPI KWAZULU-NATALI Izinsiza zamanzi zamanje ezihlinzeka Ugu Oluseningizimu neKwaZulu-Natali azanele ukuhlangabezana nezidingo zamanzi ezihlongozwayo. Uhlelo Lokuhlinzeka Ngomthamo Wamanzi eMkhomazi oMazansi (LUBWSS) lungokungakhethwa okunconywayo ukuze kuzoqaliswe ukwesekelwa kokuhlinzeka ngamanzi aphuma empompini eya endaweni eNgenhla Click Here for More Details ...77 Results Found in Public Notices Sort 

Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Fri 23-02-2018
KZN
 
ISAZISO SEMVUME YEZEMVELO UHLELO OLUHLONGOZWAYO LOKULUNGISWA KWAMABHULOHO AMABILI I DANGO NEBEDLANE ATHOLAKALA PHAKATHI KOMGWAQO U-P393 (R34) OSUKA ENDAWENI YASE-EMPANGENI UYE ENDAWENI YASENKWALENI KUMASIPALA UMHLATHUZE, ESIFUNDAZWENI SAKWAZULU NATALI EDTEA REF NO: DC28/0017/2017 UMnyango wokuThuthukiswa koMnotho, Ezokuvakasha nezeMvelo unekeza uMnyango wezokuThutha Esifundazweni sakwaZulu Natali Imvume yeZemvelo yokulungiswa kwamabhuloho amabili, i-Dango neBedlane atholakala phakathi komgwaqo u-P393 (R34) osuka endaweni yase-Empangeni uye endaweni yaseNkwaleni kumasipala uMhlathuze, eSifundazweni sakwaZulu Natali. Imvume ikhishiwe ngomhlaka 20 kuNhlolanja 2018 kusetshenziswa uMthetho Olawula Ezemvelo Kazwelonke u-nombolo 107 ka 1998 kanye neSaziso sikaHulumeni (GNR) 982 - GNR 985) esaveliswa ngonyaka-ka 2014. Imvume yeZemvelo inemibandela okumele ilandelwe uma sekwakhiwa loluhlelo lwengqalasizinda. Ofisayo ukuphikisana nemvume yezeMvelo ekhishiwe uMnyango wokuThuthukiswa koMnotho, Ezokuvakasha nezeMvelo kumele afake isiskhalazo ku-MEC waloMnyango ngaphambi komhlaka-13 kuNdasa 2018 ngokusebenzisa lezindlela ezilandelayo: Isikhalazo kumele sihambisane nalokhu okulandelayo: (i) Isitatemende esichaze isizathu sesikhalazo; (ii) Incwadi esekela noma efakaza ngesikhalazo esifakiwe; kanye(iii) Nesitatemende, bonke ubufakazi obusekela isikhalazo kanye nemininingwane yomuntu ofaka isikhalazo. Bhalela u: Haresh Inderlall Tel: 031 310 5300 Private Bag X001 Fax: 031 310 5416 Bishopsgate Email: Haresh.Inderlall@kznedtea.gov.za Durban 4008 Vakashela: 9th Floor The marine Buidling 22 Dorothy Nyembe Street Durban 4001 Ukuze uthole olunye ulwazi, sicela uthinte: Sibongile Gumbi Royal HaskoningDHV PO Box 867,Gallo Manor, 2052 Ucingo: +27 (0) 11 798 6449 i-Email: sibongile.gumbi@rhdhv.com
Save This Listing
Listed
Fri 23-02-2018
KZN
 
NOTICE Notice of Renewal for atmospheric Emission License Notice is hereby given in terms of the National Environmental Management; Air Quality Act (Act 39 of 2004) (NEMAQA) of Section 44 and 47 for renewal of air emission License Company: First Assay (Pty) Ltd Situated in: Kensington, Johannesburg Tel: 0116167210 Listed Process: 24201 1 24201-1 - Production of basic precious metals: production and refining of unwrought or wrought precious metals: gold, silver, platinum etc. from ore and scrap (for manufacture of precious metal jewellery, see 3211) Queries, objections and/or registration as an interested and/or affected parties regarding this matter should be referred (with reasons) in writing to: Company: First Assay Contact: Cheryl Burger Tel: 011 616 7210 Postal Address: Postnet Suite 169, Private Bag X19, Gardenview 2047 E-mail: firstassay@mweb.co.za No later than 30 days after the placement of this advertisement/notice (STAR 10864960)
Save This Listing
Listed
Fri 23-02-2018
Gauteng
 
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE BELOW MENTIONED HOUSING SOCIETY HAS RECEIVED AN APPLICATION TO ISSUE A DUPLICATE SHARE CERTIFICATE TO REPLACE LOST SHARE CERTIFICATE NO. 16 FOR FIVE SHARES BEARING THE DISTINCTIVE NUMBERS 76 TO 80. PLEASE CONTACT THE SECRETARY AT THE BELOW ADDRESS WITHIN 15 DAYS OF THIS NOTICE APPEARING IN THE NEWSPAPER IF THERE ARE ANY OBJECTIONS. THE HON SECRETARY KAMAL CO OP HSG SOC LTD KAMAL 69 WALKESHWAR ROAD MUMBAI 400006
Save This Listing
Listed
Fri 23-02-2018
KZN
 
NOTICE OF SURRENDER SECTION 4 (1) OF ACT 24 OF 1936 Notice is hereby given that an Application will be made to the High Court of South Africa, KwaZulu Natal, Durban on the 23rd February 2018 at 09h30 or soon. Thereafter as the matter may be heard, for the acceptance of the Surrender of the Estate of MALA PILLAY (Id. No. 690910 0263 080), of 28 Ronan Road, La Lucia, Durban, and that the Statement of Affair will lie for inspection at the offices of the Master of the High Court, Durban 2 Devonshire Place, Durban for a period of 14 Days from the 23rd February 2018 to 9th March 2018 ATTORNEYS CHRISTEL MOODLEY ATTORNEYS ATTORNEYS FOR APPLICANT SUITE 402 DOONE HOUSE 379 ANTON LEMBEDE (SMITH STREET DURBAN TEL : 031-3017552 FAX: 086 5100 567 EMAIL:cmattorneys@gmail.com
Save This Listing
Listed
Fri 23-02-2018
KZN
 
Phil Minnaar AUCTIONEERS*AFSLAERS GAUTENG BK98/047638/23 Notice of Auction Estate Late MP SKOSANA Master ref.: 2415/2015 Address: Erf 2930, 1 Leroe Street, Saulsville, Tshwane VENUE: SHERIFF'S OFFICE AZANIA BUILDING, CNR ISCOR AVE & IRON TERRACE, WEST PARK Date of auction: 01 MARCH 2018 @ 11:00 MEASURING: 524M IMPROVEMENTS: 2 Bedrooms, bathroom, lounge and kitchen. CONDITIONS: 20% Deposit and 4% auctioneers commission plus VAT. Balance within 30 days after confirmation. Bidders must register to bid and provide original proof of identity and residential address. (10862278)
Save This Listing
Listed
Fri 23-02-2018
Gauteng
 
WOODSIDE TRADING (PTY) LTD. (IN LIQUIDATION) REGISTRATION NO: 2004/018430/07. MASTERS REFERENCE NO: D122/2017. Pursuant to Section 40(3) of the Insolvency Act, 1936, as amended, read in conjunction with Section 402 of the Companies Act, 1973, notice is hereby given that a Second Meeting of Creditors and Directors will be held before the Presiding Officer, Master of the High Court, Durban on 7th March 2018 at 10:00 am for the proof of claims against the company and for the purpose of receiving the Liquidators Report and Resolutions. Mr VR. MAHARAJ, VM INSOLVENCY PRACTITIONERS INC. 5 HALPIN AVENUE, RESERVOIR HILLS, DURBAN, 4091
Save This Listing
Listed
Fri 23-02-2018
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Thu 22-02-2018
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Thu 22-02-2018
Gauteng
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Thu 22-02-2018
KZN
 
ISAZISO MALUNGA NESICELO SELAYISENISI NGOKOMTHETHO WEEMVELISO ZEPETROLEUM, 1977 (UMTHETHO 102 KA 1977) Oku kukwazisa bonke abanomdla okanye abachahaphazelekayo ukuba uWORDSWORTH HAROLD NDLELA, ebizwa ngokuba "ngofake isicelo" apha, ifake isicelo selayisenisi yeNTENGISO. Inombolo yesicelo nqu, B/2018/02/13/0002. ERF 1527, GCUWA MAZEPPA BAY ROAD & N2 FREEWAY GCUWA BUTTERWORTH Injongo yesicelo kukuba ofake isicelo anikwe ilayisenisi yokwenza imisembenzi yeNTENGISO yepetroleum njengoko kucacisiwe kwisicelo. Amalungiselelo okubona iimpepha zesicelo angenziwa ngokuqhagamshelana noMlawuli weeMveliso zePetroleum: "Ngomnxeba: (043) 703 6000; or"Ngefeksi: 086 503 0663; or"Nge e mail: Gibson.Tshisikhawe@energy.gov.za Ukuchasana nokunikezelwa kwelayisenisi ngokwesicelo, kufuneka kubonakalise ngokucacileyo inombolo yesicelo engasentla, kufuneka kwenziwe nuMlawuli weeMveliso zePetroleum zingaphelanga iintsuku zokusebenza ezingamashumi amabini (20) ukususela kumhla esipapashwe ngawo esi saziso. Ukuchasana okunjalo kungenziwa kwezidilesi zilandelalyo: Idilesi yesitalato: THE CONTROLLER OF PETROLEUM PRODUCTS DEPARTMENT OF ENERGY WAVERLEY OFFICE PARK 13 PHILIP FRAME ROAD 1ST FLOOR CHISELHURST EAST LONDON 5247 Idilesi yeposi: THE CONTROLLER OF PETROLEUM PRODUCTS DEPARTMENT OF ENERGY PRIVATE BAG X13011 CAMBRIDGE EAST LONDON 5206
Save This Listing
Listed
Thu 22-02-2018
KZN
 
ISAZISO MALUNGA NESICELO SELAYISENISI NGOKOMTHETHO WEEMVELISO ZEPETROLEUM, 1977 (UMTHETHO 102 KA 1977) Oku kukwazisa bonke abanomdla okanye abachaphazelekayo ukuba iBANDILE SIDIMA GIFT BIKITSHA & BETHA KITSHA, ebizwa ngokuba "ngofake isicelo" apha, ifake isicelo selayisenisi yeSIZA. Inombolo yesicelo nqu, B/2018/02/13/0001. ERF 1527, GCUWA MAZEPPA BAY ROAD & N2 FREEWAY GCUWA BUTTERWORTH Injongo yesicelo kukuba ofake isicelo anikwe ilayisenisi yokwenza imisembenzi yeSIZA yepetroleum njengoko kucacisiwe kwisicelo. Amalungiselelo okubona iimpepha zesicelo angenziwa ngokuqhagamshelana noMlawuli weeMveliso zePetroleum: "Ngomnxeba: (043) 703 6000; or"Ngefeksi: 086 503 0663; or"Nge e mail: Gibson.Tshisikhawe@energy.gov.za Ukuchasana nokunikezelwa kwelayisenisi ngokwesicelo, kufuneka kubonakalise ngokucacileyo inombolo yesicelo engasentla, kufuneka kwenziwe nuMlawuli weeMveliso zePetroleum zingaphelanga iintsuku zokusebenza ezingamashumi amabini (20) ukususela kumhla esipapashwe ngawo esi saziso. Ukuchasana okunjalo kungenziwa kwezidilesi zilandelalyo: Idilesi yesitalato: THE CONTROLLER OF PETROLEUM PRODUCTS DEPARTMENT OF ENERGY WAVERLEY OFFICE PARK 13 PHILIP FRAME ROAD 1ST FLOOR CHISELHURST EAST LONDON 5247 Idilesi yeposi: THE CONTROLLER OF PETROLEUM PRODUCTS DEPARTMENT OF ENERGY PRIVATE BAG X13011 CAMBRIDGE EAST LONDON 5206
Save This Listing
Listed
Thu 22-02-2018
KZN
 
NOTICE TO ALL MEMBERS OF THE BRONKHORSTSPRUIT TUSCAN VILLAGE HOME OWNERS ASSOCIATION (HEREAFTER REFERRED TO AS THE HOA) The Annual General Meeting of the HOA held on 20 February 2018 was adjourned as follows: Date: 7 March 2018Time: 18:00Place: Roxys Diner, Church Street, Bronkhorstspruit The matters to be transacted at this meeting are identical to those that may have been lawfully transacted at the meeting which was adjourned. The grounds for the adjournment were disruptive actions taken by certain members of the HOA resulting in the meeting ending in chaos, and having to be adjourned by the Chairman in terms of Clause 17.12 of the Memorandum of Incorporation.
Save This Listing
Listed
Thu 22-02-2018
Gauteng
 
PLEASE TAKE NOTICE that ALEXANDER JAMES HEWITT intends making application to the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) for the restoration of SILVER MEADOW TRADING 321 PTY LTD (2011/005054/07). PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that any objection to this application must be lodged with the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) within thirty (30) days of the date of publication hereof. Shelf Company Warehouse, PO Box 51021, Musgrave, 4067
Save This Listing
Listed
Thu 22-02-2018
KZN
 
PRE APPLICATION NOTICE FOR RECTIFICATION IN TERMS OF SECTION 24 G OF NATIONAL ENVIRONMENT MANAGEMENT ACT, 1998 (ACT NO.107 1998) ("NEMA") City of Tshwane Metropolitan Municipality intend to apply for rectification in terms of section 24g of NEMA in respect of the commencement of listed activities without environmental authorization. In order to give effect to paragraph 8 of GNR 698, we invite all interested and affected parties to register as such and or their comments with an independent environmental consultant enlisted for this service. Kindly direct all your queries and comments to the following contact details within 20 days of the date of this publication. Given Maedza MVG Environmental Services (Pty) Ltd Email:rectification@mvgenviron.co.za, Tel: 012 341 3113, Cell 084 525 2982, Fax: 086 625 3823, Post; Postnet Suite 647, Private Bag X10, Elardus Park, 0047 Date : 19 September 2017LocationThe proposed Activity is of a township establishment of residential units and associated structures on portion 134, 135, 136 and 137 of farm Witfontein 301-JR with a total of 34.20 hectares in size.Coordinates Longitude; 25 o 38' 46.78"Latitude; 28 o 08' 26.96"Activity Commenced without AuthorizationGNR 327; Activity 27;The clearance of an area of 20 hectares or more of indigenous vegetation, excluding where such clearance of indigenous vegetation is required- (i)The undertaking of a linear activity; or Maintenance purposes undertaken in accordance with a maintenance management plan Date: 19 September 2017 Location The proposed Activity is of a township establishment of residential units and associated structures on portion 134, 135, 136 and 137 of farm Witfontein 301-JR with a total of 34.20 hectares in size. Coordinates Longitude; 25 o 38' 46.78"Latitude; 28 o 08' 26.96"Activity Commenced without AuthorizationGNR 324 Activity 12 c : The clearance of an area of 300 square metres or more of indigenous vegetation except where such clearance of indigenous vegetation is required for maintenance purpose undertaken in accordance with a maintenance management plan(10861676)
Save This Listing
Listed
Thu 22-02-2018
Gauteng
 
RESTORATION OF CC PLEASE TAKE NOTICE that Sagaran Reddy intends making application to the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) for the restoration of Aprowave cc 2010/040422/23 PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that any objections to this application must be lodged with the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) within twenty one (21) days of the publication hereof.
Save This Listing
Listed
Thu 22-02-2018
KZN
 
RESTORATION OF CC PLEASE TAKE NOTICE that Wesley Girdhari intends making application to the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) for the restoration of AWH Hardware and Construction cc, CK No. 2006/037599/23 PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that any objections to this application must be lodged with the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) within twenty one (21) days of the publication hereof.
Save This Listing
Listed
Thu 22-02-2018
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Wed 21-02-2018
Gauteng
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Wed 21-02-2018
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Wed 21-02-2018
Gauteng
 
FORM 9 NOTICE OF SURRENDER OF A DEBTORS ESTATE In terms of Section 4(1) of the Insolvency Act, No. 24 of 1963, as amended, notice is hereby given by a debtor of his or her making an application to High Court on the date and time as stated or soon thereafter as the matter may be heard, for the acceptance of the surrender of his or her estate. Name : BHEKA VUSUMUZI NSIBANDE ID No: 530715 5809 08 5 Occupation: EDUCATOR Address : GOBANDLOVU RESERVE, HOUSE NO : 82242, RICHARDSBAY Married out of Community of Property Date of application : 19/03/2018 Time of Application : 09:30 And that the Statement of Debtors Affairs will lie for inspection at the Masters Office, DURBAN and at the Empangeni Magistrates Court for a period of fourteen (14) days from 23 February 2018. Pat Naidoo Attorneys Suite 202, Ridge 6, 20 Ncondo Place, Umhlanga Ridge Tel : 031 301 1793 pat@pnattorneys.net
Save This Listing
Listed
Wed 21-02-2018
KZN
 
FORM 9 NOTICE OF SURRENDER OF A DEBTORS ESTATE In terms of Section 4(1) of the Insolvency Act, No. 24 of 1963, as amended, notice is hereby given by a debtor of his or her making an application to High Court on the date and time as stated or soon thereafter as the matter may be heard, for the acceptance of the surrender of his or her estate. Name : SUBRAMONEY PERUMAL ID No : 680926 5136 08 3 Occupation : TIPPER MANAGER Address : 4 KANNIGADU ROAD, REDCLIFFE, VERULAM MARRIED IN COMMUNITY OF PROPERTY Date of application : 23/03/2018 Time of Application: 09:30 And that the Statement of Debtors Affairs will lie for inspection at the Masters Office, DURBAN and at the Verulam Magistrates Court for a period of fourteen (14) days from 23 February 2018. Pat Naidoo Attorneys Suite 202, Ridge 6, 20 Ncondo Place, Umhlanga Ridge Tel : 031 301 1793 pat@pnattorneys.net
Save This Listing
Listed
Wed 21-02-2018
KZN
 
Granting of Provisional Atmospheric Emissions Licence. The City of Cape Town: Air Quality Management (CoCT: AQM) has considered the application form submission; public participation report and supporting documents that were submitted as part of the review of your Provisional Atmospheric Emission Licence (PAEL) during 2017. The CoCT: AQM Unit hereby grants your application for the PAEL, to MOOV FUEL (PTY) LTD, in terms of sections 43, read with Section 40 (1) of the National Environmental Management: Air Quality Act, (Act No. 39 of 2004), in respect of Listed Activity:. Category 2: Petrochemical Industry, the production of gaseous and liquid fuels as well as petrochemicals from crude oil, coal, gas or biomass. Sub category: 2.4 Storage and Handling of Petroleum Products. Description: N/A Application: All permanent immobile liquid storage facilities at a single site with a combined storage capacity of greater than lOOO cubic meters. Atmospheric Emissions License number: WCCT 100 Applicant: Moov Fuel (Pty) Ltd. Location: Atlas Gardens, Sycamore Crescent (near corner of Potsdam Road and Contermanskloof Road), Durbanville, Cape Town. Erf: Portion 62 + 63 (a portion of portion 57) of farm Mellish No 205. APPEALS Should the applicant or an l&AP wish to appeal any aspect of the decision to grant the Provisional Atmospheric Emission Licence, a written notice of intention to appeal with reasons, must be lodged in terms of Section 62 of the Municipal Systems Act (Act No. 32 of 2000) to the City Manager within 21 days of issue of the licence. Post: The City Manager P.O Box 298 Cape Town 8000 Consultant: Geo Pollution Technologies - Gauteng (Pty) Ltd, PO Box 8442, Roggebaai, 8012, Tel: 021 462 6822 , Fax: 086 743 4407, Cell: 073 908 5402, Email: ryan@gptglobal.com (10861546)
Save This Listing
Listed
Wed 21-02-2018
Western Cape
 
RESTORATION OF CC PLEASE TAKE NOTICE that MK Mdunge intends making application to the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) for the restoration of UMVOTI PROPERTY INVESTMENT 1009 CC, 2003/099411/23. Please take further notice that any objections to this application must be lodged with the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) within twenty one(21) days of the publication hereof.
Save This Listing
Listed
Wed 21-02-2018
Mercury
 
SAISHA CC PLEASE TAKE NOTICE that SAISHA CC intends making application to the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) for the restoration of SAISHA CC PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that any objection to this application must be lodged with the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) within thirty (30) days of the date of publication hereof. Name and details Sherrel c/o VIP SOLUTIONS Tel : 031 3120255
Save This Listing
Listed
Wed 21-02-2018
KZN
 

1 2 3 4 Next →